Eveneens in 2002, op 22 augustus verscheen de “Wet betreffende de rechten van de patiënten”

Deze wet  bestaat uit zes hoofdstukken en 19 artikels.

Ze bepaalt wat een patiënt    eigenlijk is, wie een zorgverstrekker  is en op wie deze wet allemaal van toepassing is als zorgverstrekker.

Patiënten hebben recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar, hebben recht op een medisch dossier met inzagerecht en hebben recht op informatie rond hun gezondheid en behandelingen.

Hoofdstuk IV handelt over de vertegenwoordiging van de patiënt. Een wettelijke vertegenwoordiger is iemand die ofwel aangewezen is voorafgaandelijk ofwel wordt aangewezen als de patiënt niet meer in staat is zijn eigen rechten uit te oefenen.

Wettelijke vertegenwoordiging is een mandaat dat schriftelijk dient opgemaakt en getekend door de opdrachtgever en de vertegenwoordiger. Het is te aanzien als een volmacht.
Deze benoemde vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen de wensen van diegene die hij/zij vertegenwoordigt.

03 272 51 63