Op 14 juni 2002 verscheen de “Wet betreffende de palliatieve zorg”. Onder palliatieve zorg wordt verstaan: het geheel van zorgverlening aan patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert. Voor de begeleiding van deze patiënten bij hun levenseinde is een multidisciplinaire totaalzorg van essentieel belang, zowel op fysieke, psychische, sociale als morele vlak.

Het belangrijkste doel is de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie te bieden. Het doel blijft kwaliteit te geven aan het resterende leven.

03 272 51 63